Els sòls

 

El sòls són la capa superficial de l'escorça terrestre que poden tenir des de pocs centímetres a diversos metres de profunditat. Són l’element base dels ecosistemes terrestres que permeten l’arrelament de les plantes i del qual n’obtenen nutrients, aigua i oxigen.  Els factors formadors del sòl són el material original (material geològic), el clima, els organismes vius, la posició en el paisatge (geomorfologia) i el temps. El procés de formació del sòl és llarg en el temps i es considera un recurs natural no renovable. La ciència que estudia els sòls s’anomena edafologia.

 

A nivell agrari, els sòls són un dels pilars de la producció. El coneixement i estudi dels sòls permet establir cultius adequats al tipus de sòl i optimitzar les produccions agràries.

 

Què és una cartografia de sòls?

 

Una cartografia de sòls és la representació cartogràfica del tipus de sòl que hi ha a la zona.

 

El procés de realització d’un mapa de sòls és un procés complex, on hi intervenen coneixements de morfologia i paisatge per la delimitació d’unitats cartogràfiques; edafologia, geologia i coneixements agronòmics per la descripció dels sòls. Per realitzar les cartografies també s’utilitzen eines com la fotointerpretació de fotos aèries i els Sistemes d’Informació Geogràfiques.

 

Per tal de definir el tipus de sòl es realitza una descripció acurada de cates o escandalls mitjançant mesures directes in situ i l’anàlisi de mostres a laboratori.

 

L’escala de la cartografia, determinarà el nivell de detall i la densitat d’observacions del mapa. Per la realització de mapes a nivell de finca, es recomanen mapes molt detallats (a escala 1:5000).

 

 

Per què serveix un mapa de sòls a nivell de finca?

 

Un mapa de sòls a nivell de finca té les següents utilitats:

 

 • Coneixement del sòl i les seves propietats.

 

 • Delimitació d’unitats de maneig d’una finca. En funció de les unitats cartogràfiques es podran definir diverses unitats de maneig que podran diferenciar tractaments  a nivell de reg, fertilització, producció, qualitat, etc.

 

 • Planificació de noves plantacions. Elecció de portaempelts i varietats més adients al tipus de sòl, marcs de plantació, etc.

 

 • A nivell comercial, l’especificitat dels sòls i el clima d’una zona (terrer o terroir) poden ser factors diferenciadors de productes com el vi. Per poder transmetre aquest concepte, cal tenir la informació dels sòls de la finca. A partir d’aquí es pot realitzar una explotació comercial realitzant catàlegs informatius, reculls fotogràfics, pòsters, etc, de la relació sòl-paisatge-producte, per exemple.

 

 

Quina informació pot contenir un estudi de sòls?

 

Catàleg de sòls: Descripció acurada dels tipus de sòls que hi ha en una finca, destacant-ne les principals característiques i particularitats. La informació que conté cada tipus de sòl (unitat taxonòmica), és la següent:

 

Descripció i mesures de camp

 • Relació sòl-paisatge: Descripció geomorfològica, de l’activitat humana, vegetació i relació amb el tipus de sòls.

 • Pendent

 • Material originari

 • Material subjacent

 • Pedregositat superficial

 • Tipus de drenatge

 

Descripció de cates o escandalls

 • Definició dels horitzons

 • Profunditat

 • Horitzó genètic

 • Color

 • Estat d’oxidació-reducció

 • Textura

 • Elements grossos

 • Estructura

 • Compacitat

 • Acumulacions

 • Cimentacions

 • Cutans

 • Estat de sistema radicular

 • Activitat biològica i humana

 • Reacció a l’HCl

 • Horitzó diagnòstic

 • Classificació (Soil Taxonomy 2006 i WRB 2006)

 • Densitat aparent

 

Anàlisis de laboratori

 • Textura

 • pH

 • Conductivitat elèctrica

 • Carbonats

 • Calcari actiu

 • Matèria orgànica

 • Fertilitat

 • Capacitat de retenció d’aigua disponible

 • Capacitat d’Intercanvi Catiònic

 • ...

 

Mapa de sòls:  Delimitació cartogràfica de les àrees on es troben els tipus de sòls definits al catàleg de sòls.

 

Mapes temàtics:  Mapes de propietats dels sòls:

 • Mapa de pendents

 • Mapa de textura superficial

 • Mapa de profunditat del sòl

 • Mapa de capacitat de retenció d’aigua disponible

 • Mapa d’orientacions

 • ...

 

 

Mapes d’avaluació per cultius: Són mapes derivats de les cartografies de sòls que determinen l’aptitud dels sòls per determinats cultius.

 

 • Mapa d’avaluació de cultius

 • Mapa d’avaluació de portaempelts

 • Mapa d’avaluació de varietats

 

La interacció de certs paràmetres també permet realitzar mapes concrets d’utilitat per certs cultius com la vinya:

 

 • Mapa de potencial de precocitat

 • Mapa de potencial de vigor

 

 

Informes d’assessorament: En funció dels resultats de la cartografia es poden realitzar informes relacionats amb els, sòls, l’aigua i els cultius; com per exemple la idoneïtat d’un cultiu, tipus de portaempelt més adequat, marc de plantació, dosis i freqüència de regs, mesures per l’optimització de la qualitat i la producció, etc.